Privacy Verklaring


Met de komst van de Wet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook Praktijk voor Leerbegeleiding Les van Jes verplicht om aan te geven hoe we omgaan met uw privacy en persoonsgegevens. Dit doen wij door onderstaande verklaring.

Via deze privacy verklaring informeert Praktijk voor Leerbegeleiding Les van Jes (LVJ) u over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Les van Jes is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. LVJ respecteert uw privacy en we houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Om welke gegevens gaat het?

LVJ verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om privacy-gevoelige gegevens die we ontvangen bij de aanmelding van een leerling voor bijles, remedial teaching, Cito-training of kindercoaching. Daarnaast betreft het de gegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding voortvloeiend uit gesprekken met u, school of andere zorgaanbieders, net als de gegevens die verzameld worden gedurende de begeleiding.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam leerling, naam ouders, adresgegevens, schoolgegevens en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot hulp van eerdere instellingen, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u met ons deelt. Deze gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld?

LVJ gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding;
 • het verzorgen van de begeleiding;
 • om evaluaties uit te voeren om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren;
 • om u onze rapportages en andere informatie toe te sturen;
 • om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op LVJ rustende wet- en regelgeving.

Het komt voor dat LVJ gegevens aan andere partijen verstrekt. We komen met deze partijen in een verwerkingsovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, en ze krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een uitgeverij van toetsen die LVJ gebruikt. Deze uitgeverij heeft uw gegevens nodig om toetsresultaten te analyseren.

LVJ zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daar voorafgaand zelf toestemming hebt verleend aan LVJ of indien LVJ hier wettelijk verplicht is. Dit gebeurt geanonimiseerd.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijzigingen of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets te maken hebben met jouw gegevens, er niet bij. We doen dit door de toegang tot uw gegevens te beperken tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook

 • De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties getoond kunnen worden.
 • De cookie van Facebook wordt 1 jaar bewaard.
 • Voor meer informatie, kijkt u de Facebook Privacy Statement
 • LVJ maakt geen gebruik van promoties van Facebook

LinkedIn

 • De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • De cookie van LinkedIn wordt 3 maanden bewaard
 • Voor meer informatie kijkt u de LinkedIn Privacy Statement

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. LVJ bewaart uw persoonsgegevens zo lang noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zolang als de wet dat voorschrijft. LVJ mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw pwrsoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek indienen bij LVJ door een mail te sturen naar jessieschelle@praktijkvoorleerbegeleiding.nl  of Contact onder vermelding van uw naam en de naam van de leerling. Daarnaast is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen op het nummer 06-41750084. LVJ zal binnen 2 weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van verwijdering zal LVJ de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij en voor de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

LVJ kan deze privacy verklaring wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze privacy verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging is gemaakt op 26-04-2018

Voor meer informatie kijkt u op: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl